Een dorpswijk die bijdraagt aan welzijn

Woonakker: een nieuwe dorpswijk in Teteringen

Er wordt in de gemeente Breda actief gezocht naar plaatsen waar woningen gebouwd kunnen worden. Om starters en doorstromers een betere kans op de woningmarkt te geven. Ook in Teteringen. Zo is de noordrand van Teteringen al langere tijd in beeld als locatie voor een nieuwe dorpse wijk. Er is ruimte voor ongeveer 600 woningen in een mix van verschillende typen huur- en koopwoningen: appartementen, rijwoningen, tweekappers, patiowoningen en bouwkavels. Uitgangspunt is dat de dorpswijk bijdraagt aan welzijn. En woonruimte biedt voor mens, én dier.

Ik wil op de hoogte blijven!

Het kader

Wat ligt er op tafel?

Erven voor mensen die samen in een hof willen wonen, dorpse woonstraten met betaalbare woningen, projecten waar ruimte is voor initiatief van toekomstige bewoners, auto’s die te gast zijn, ommetjes door bloemrijk grasland, houtbouw en gedeelde pluktuinen. Maar ook; een versterkt foerageergebied voor de steenuil, nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen en insectenhotels. Het zijn voorbeelden van de ideeën die nu op tafel liggen voor de nieuwe dorpswijk Woonakker.
.

Een nieuwe dorpswijk

In welke fase zit de ontwikkeling?

Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda onderzoeken of een nieuwe dorpswijk aan de noordrand van Teteringen haalbaar is: Woonakker. De haalbaarheidsfase loopt tot in december 2021. Dan ronden we een ontwikkelingsvisie af. Een ontwikkelingsvisie is een eerste plan op hoofdlijnen voor Woonakker. Nog niet alles is dan helemaal onderzocht en uitgedacht. Dat gebeurt pas in een volgende fase: de planologische procedure (voorheen bestemmingsplanprocedure). Bekijk hier de indicatieve planning.

Aan de noordrand van Teteringen, bij Breda

Dit is het plangebied voor Woonakker

Woonakker

Participatie

Waarover mag ik meedenken?

Communicatie en participatie zijn nadrukkelijke onderdelen in de haalbaarheid van de ontwikkeling van Woonakker. Want, 600 nieuwe woningen bieden kansen voor Teteringen, maar we beseffen ons dat de nieuwe dorpswijk ook impact heeft op het dorp. We willen betrokkenen dan ook gedurende het proces continu informeren. En ook zijn we benieuwd naar uw mening en ideeën. Welke belangrijke thema’s moeten we in de ontwikkeling uitwerken? En hoe denken toekomstige bewoners over de invulling van de wijk?

Dorpsraad Teteringen

Hoe staat de Dorpsraad tegenover Woonakker?

“De Dorpsraad Teteringen staat in beginsel heel positief tegenover de komst van de wijk Woonakker. Er is zoveel vraag van inwoners naar woningen voor starters- en seniorenwoningen, voor middeldure koop- en huurwoningen. We volgen het ontwikkelproces op de voet en nemen dan ook graag zitting in een klankbordgroep. We vinden het belangrijk dat de onderzoeken in deze haalbaarheidsfase zorgvuldig worden uitgevoerd en dat Teteringenaren en mogelijk toekomstig bewoners breed worden betrokken. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zetten we daarvoor graag onze dorpskrant de Aller-Lei en onze website actief in.”

Cornelis Berkhout - Voorzitter Dorpsraad Teteringen

Meer informatie of nog een vraag?