Een dorpswijk die bijdraagt aan welzijn

Woonakker: een nieuwe dorpswijk in Teteringen

Er komt een nieuwe dorpswijk aan de noordkant in Teteringen: Woonakker. Om starters en doorstromers een betere kans op de woningmarkt te geven. Er is ruimte voor ongeveer 580 woningen in een mix van verschillende typen huur- en koopwoningen: appartementen, rijwoningen, tweekappers, patiowoningen en bouwkavels. Uitgangspunt is dat de dorpswijk bijdraagt aan welzijn. En woonruimte biedt voor mens, én dier.

Ik wil op de hoogte blijven!

Het kader

Wat ligt er op tafel?

Erven voor mensen die samen in een hof willen wonen, dorpse woonstraten met betaalbare woningen, projecten waar ruimte is voor initiatief van toekomstige bewoners, auto’s die te gast zijn, ommetjes door bloemrijk grasland, houtbouw en gedeelde pluktuinen. Maar ook; een versterkt foerageergebied voor de steenuil, nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen en insectenhotels. Het zijn onderwerpen uit het eerste plan dat nu op tafel ligt voor de nieuwe dorpswijk Woonakker.
.

Een nieuwe dorpswijk

In welke fase zit de ontwikkeling?

Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda werken in 2022 en 2023 een stedenbouwkundig plan, een ontwerp voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan uit. Deze fase loopt tot medio 2023. We verwachten de vaststelling van het bestemmingsplan eind 2023. Bekijk hier de planning voor het komende jaar.

Aan de noordrand van Teteringen, bij Breda

Dit is het plangebied voor Woonakker

Woonakker

Participatie

Waarover kan ik meedenken?

Communicatie en participatie zijn nadrukkelijke onderdelen in de ontwikkeling van Woonakker. Want, 580 nieuwe woningen bieden kansen voor Teteringen, maar we beseffen ons dat de nieuwe wijk ook impact heeft op het dorp. We willen betrokkenen dan ook gedurende het proces continu informeren. En we zijn benieuwd naar uw mening en ideeën over belangrijke thema’s die we als initiatiefnemers dit jaar verder uitwerken zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit. Daarvoor werken we onder andere met een klankbordgroep.

Naast dat we uw mening en ideeën vragen, start dit jaar de wettelijk verplichte inspraak. Medio 2023 wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u dan formeel op het plan reageren door het indienen van een zienswijze bij de gemeente Breda. De gemeente beantwoordt nadien alle zienswijzen en past het plan waar nodig aan. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Dorpsraad Teteringen

Hoe staat de Dorpsraad tegenover Woonakker?

“De Dorpsraad Teteringen staat in beginsel heel positief tegenover de komst van de wijk Woonakker. Er is zoveel vraag van inwoners naar woningen voor starters- en seniorenwoningen, voor middeldure koop- en huurwoningen. We volgen het ontwikkelproces op de voet en nemen dan ook graag zitting in een klankbordgroep. We vinden het belangrijk dat Teteringenaren en mogelijk toekomstig bewoners breed worden betrokken. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zetten we daarvoor graag onze dorpskrant de Aller-Lei en onze website actief in.”

Cornelis Berkhout - Voorzitter Dorpsraad Teteringen

Meer informatie of nog een vraag?