Een dorpswijk die bijdraagt aan welzijn

Woonakker: een nieuwe dorpswijk in Teteringen

Er komt een nieuwe dorpswijk aan de noordkant in Teteringen: Woonakker. Om starters en doorstromers een betere kans op de woningmarkt te geven. Er is ruimte voor ongeveer 580 woningen in een mix van verschillende typen huur- en koopwoningen: appartementen, rijwoningen, tweekappers, patiowoningen en bouwkavels. Uitgangspunt is dat de dorpswijk bijdraagt aan welzijn. En woonruimte biedt voor mens, én dier.

Ik wil op de hoogte blijven!

Het kader

Wat ligt er op tafel?

Erven voor mensen die samen in een hof willen wonen, dorpse woonstraten met betaalbare woningen, projecten waar ruimte is voor initiatief van toekomstige bewoners, auto’s die te gast zijn, ommetjes door bloemrijk grasland, houtbouw en gedeelde pluktuinen. Maar ook; een versterkt foerageergebied voor de steenuil, nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen en insectenhotels. Het zijn onderwerpen uit het plan dat nu op tafel ligt voor de nieuwe dorpswijk Woonakker.
.

Een nieuwe dorpswijk

In welke fase zit de ontwikkeling?

Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda werkten in 2022 en 2023 een stedenbouwkundig plan, een ontwerp voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan uit. Deze fase liep tot eind 2023. We verwachten de vaststelling van het bestemmingsplan in het najaar van 2024. De eerste woningen en kavels worden naar verwachting eind 2025 verkocht. Bekijk hier de planning.

Aan de noordrand van Teteringen, bij Breda

Dit is het plangebied voor Woonakker

Woonakker

Participatie

Waarover is meegedacht?

Communicatie en participatie zijn nadrukkelijke onderdelen in de ontwikkeling van Woonakker. Want, 580 nieuwe woningen bieden kansen voor Teteringen, maar we beseffen ons dat de nieuwe wijk ook impact heeft op het dorp. Als u geïnteresseerd bent, houden we u graag op de hoogte. Als initiatiefnemers hebben we ideeën en meningen uit de omgeving over belangrijke thema’s zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit verder uitgewerkt. Daarvoor hebben we onder andere met een klankbordgroep samengewerkt.

Dorpsraad Teteringen

Hoe staat de Dorpsraad tegenover Woonakker?

“De Dorpsraad Teteringen staat in beginsel heel positief tegenover de komst van de wijk Woonakker. Er is zoveel vraag van inwoners naar woningen voor starters- en seniorenwoningen, voor middeldure koop- en huurwoningen. We volgen het ontwikkelproces op de voet en namen dan ook graag zitting in een klankbordgroep. We vinden het belangrijk dat Teteringenaren en mogelijk toekomstig bewoners breed worden betrokken. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zetten we daarvoor graag onze dorpskrant de Aller-Lei en onze website actief in.”

Cornelis Berkhout - Voorzitter Dorpsraad Teteringen

Meer informatie of nog een vraag?