Indicatieve planning Woonakker

Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda werken in 2022 en 2023 aan een stedenbouwkundig plan, een ontwerp voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan. Deze fase loopt tot en met medio 2023. We verwachten de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad eind 2023. In 2024 worden de plannen voor Woonakker technisch uitgewerkt. We verwachten dat de eerste woning in Woonakker op zijn vroegst in 2026 wordt opgeleverd.

Indicatieve tijdlijn ontwikkelproces Woonakker

- 2020: Verkenningsfase, afgesloten met een gebiedsperspectief (vastgesteld door het college)

- 2021: Haalbaarheidsfase, afgesloten met een ontwikkelingsvisie (vastgesteld door het college)

- 2022/2023: Ontwerpfase, afsluiten met een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan, en:
• Medio 2023: Ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage
• Eind 2023: Verwachte vaststelling bestemmingsplan gemeenteraad

- 2024: Technische uitwerkingsfase
• Begin 2024: Technische uitwerking plan
• Begin 2024: Start opstalontwikkeling door ontwikkelaars / woningbouwcorporatie (ontwerp woningen)

- 2024-2030: Realisatiefase
• Eind 2024: Aanleg uilenzone
• Einde 2024: Start bouwrijp maken in de volgorde zuid, noord, midden
• Einde 2024: Start verkoop woningen en kavels
• Einde 2025: Start bouw woningen (bouwperiode in fases, ong 5 jaar in totaal)
• Vanaf 2026: Bewoning, eerste bewoners wonen naar verwachting in de eerste woningen
• Einde 2030: Verwachte oplevering

Hieronder vindt u een afbeelding van de planning voor project Woonakker. U kunt de planning ook downloaden via deze link. Let op: de planning is onder voorbehoud.