Indicatieve planning Woonakker

Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda werken aan de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad in het voorjaar van 2024. Daarna worden de plannen voor Woonakker technisch uitgewerkt. We verwachten dat de eerste woning in Woonakker op zijn vroegst in 2027 wordt opgeleverd.

Indicatieve tijdlijn ontwikkelproces Woonakker

Verkenningsfase (2020)
Afgesloten met een gebiedsperspectief (vastgesteld door het college)

Haalbaarheidsfase (2021)
Afgesloten met een ontwikkelingsvisie (vastgesteld door het college)

Ontwerpfase (2022-2024)
• Medio 2023: Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage
• Najaar 2024 (streven): Vaststellen bestemmingsplan
De ingezonden zienswijzen worden behandeld door het college. Afzenders ontvangen na de collegebehandeling een schriftelijke reactie op hun zienswijze. De zienswijzen kunnen leiden tot wijzigingen aan het ontwerpbestemmingsplan. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Tot 6 weken daarna is beroep mogelijk bij de Raad van State.

Fases hieronder starten nadat het bestemmingsplan onheroepelijk is. Na eventuele behandeling van beroepen bij de Raad van State. In de planning hieronder gaan we niet uit van een procedure bij de Raad van State. Als dat wel het geval is, schuiven de fases minimaal een jaar door.

Technische uitwerkingsfase (2024)
• Tweede helft 2024: Technische uitwerking plan
• Tweede helft 2024: Start opstalontwikkeling door ontwikkelaars / woningbouwcorporatie (ontwerp woningen)

Realisatiefase (2025-2031)
• Eind 2025: Aanleg uilenzone
• Eind 2025: Start bouwrijp maken eerste fase
• Eind 2025: Start verkoop woningen en kavels
• Begin 2026: Start bouw woningen (bouwperiode in fases, ongeveer 7 jaar in totaal)
• Vanaf 2027: Eerste bewoners wonen naar verwachting in de eerste woningen
• Einde 2032: Verwachte oplevering laatste woningen