De meest gestelde vragen!

FAQ

Er komt een nieuwe dorpswijk aan de noordkant in Teteringen: Woonakker. Om starters en doorstromers een betere kans op de woningmarkt te geven. Er is ruimte voor ongeveer 580 woningen in een mix van verschillende typen huur- en koopwoningen: appartementen, rijwoningen, tweekappers, patiowoningen en bouwkavels. Uitgangspunt is dat de dorpswijk bijdraagt aan welzijn. En woonruimte biedt voor mens, én dier.

De 12 meest gestelde vragen vindt u hieronder. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via info@woonakker-teteringen.nl

1. Waarom is er gekozen om op deze plaats 580 woningen te bouwen?
De kranten staan er vol van: de woningmarkt in Nederland zit op slot. Dit zorgt ervoor dat starters en doorstromers moeilijk aan een nieuwe woning kunnen komen. U heeft er vast al over gelezen. Ook Teteringen en Breda kampen met een groot tekort aan woningen. Daarom is er in de gemeente Breda actief gezocht naar plaatsen waar woningen gebouwd kunnen worden. Zie ook de Omgevingsvisie Breda 2040. De noordrand van Teteringen is al langer in beeld als locatie voor een nieuwe dorpswijk. In de gemeente Breda wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar Prinsenbeek, Bavel, het voormalig HERO-terrein, het voormalig CSM-terrein en het stationskwartier voor woningbouw.

2. Welke type woningen zijn voorzien, voor welke doelgroepen wordt gebouwd? En wanneer kan ik iets kopen/huren?
Het is het idee dat er een mix van verschillende typen huur- en koopwoningen in Woonakker komt: appartementen, rijwoningen, tweekappers, patiowoningen en bouwkavels. Dat maakt de wijk interessant voor starters en doorstromers. Uit Teteringen, maar ook uit Breda en omstreken. Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda hebben in 2022 en 2023 een stedenbouwkundig plan, een plan voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan uitgewerkt. We verwachten het bestemmingsplan in het voorjaar van 2024 te kunnen vaststellen. In 2024 wordt dan het plan verder technisch uitgewerkt en aan het einde van 2025 gaan naar verwachting de eerste woningen en kavels in de verkoop. Als de planning goed verloopt wordt einde 2025 het gebied bouwrijp gemaakt en start de bouw. We verwachten dat de eerste woning in Woonakker op zijn vroegst in 2027 wordt opgeleverd. Bekijk hier de planning van de ontwikkeling.

3. Is er al een plattegrond van Woonakker te zien?
Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda hebben een stedenbouwkundig plan, een ontwerp voor de openbare ruimte en een bestemmingsplan uitgewerkt. Het bestemmingsplan vindt u hier.

4. Is het niet mogelijk om natuurinclusief te bouwen, en ook woningen te realiseren in de uilenzone?
Uit het ecologisch onderzoek blijkt tot nu toe dat het lastig bouwen is met uilen in de buurt. Sterker nog: om de uilen te behouden, is er niet zoveel mogelijk. Honden uitlaten is bijvoorbeeld niet wenselijk en ook wil je met name ’s nachts geen gebruik maken van dit gebied. Daarnaast is het ook van groot belang dat het voedsel voor de uilen, zoals muizen bijvoorbeeld, goed kunnen leven in het gebied. En dat maakt functies als waterberging ook ingewikkeld. Rustige recreatie zoals wandelen of kinderen die er overdag spelen kan wel. Na afweging van de consequenties hebben wij als initiatiefnemers (BPD, Van Wanrooij en de gemeente Breda) gekozen voor het indienen van een Wnb-ontheffing voor de steenuil aan de oostkant van het plangebied. Lees hier meer over wat deze ontheffing inhoudt.

5. Ik heb een (gezamenlijk) initiatief waar ik ruimte voor zoek? Zijn er mogelijkheden binnen Woonakker?
Het is het idee dat er een mix van verschillende typen huur- en koopwoningen in Woonakker komt: appartementen, rijwoningen, tweekappers, patiowoningen en bouwkavels. Het worden zowel huur- als koopwoningen. Ook is er ruimte voor erven met bijzondere woonvormen. Een initiatief kunt u bij ons kenbaar maken via info@woonakker-teteringen.nl. De verwachting is dat er op termijn locaties komen waar initiatieven zich voor kunnen inschrijven.

6. Wat betekent de komst van Woonakker voor het verkeer in het dorp?
Als initiatiefnemers beseffen we ons dat de verkeersdrukte in en rond Teteringen op dit moment al een aandachtspunt is, vooral door de drukte op de Oosterhoutseweg. Dit onderwerp is daarom ook onderdeel van een breder mobiliteitsonderzoek dat de gemeente Breda uitgevoerd heeft. Met de komst van Woonakker is al rekening gehouden in dit onderzoek. Het onderzoek wijst uit dat de extra auto’s door de komst van Woonakker kunnen worden opgevangen door de huidige Oosterhoutseweg als er een aantal verkeersmaatregelen worden uitgevoerd, waaronder een doseersysteem. Lees hier een aantal vragen en antwoorden over het verkeersonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd.

7. Wat betekent de komst van Woonakker voor het dorpse karakter van Teteringen?
Het is de bedoeling dat Woonakker om te beginnen zelf ingericht wordt als dorpse woonwijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat we het als ontwikkelaars belangrijk vinden dat er veel ruimte voor groen komt en dat er verschillende type woningen en architectuur komt. Daarnaast zorgen we ervoor dat Woonakker als wijk aansluit bij de huidige bebouwing in het dorp Teteringen.

8. Krijgen mensen uit Teteringen voorrang? Of komen mensen van buiten de regio Breda ook in aanmerking om iets te kopen of bouwen in Woonakker?
Het staat iedereen vrij om een woning te kopen, huren of bouwen in Woonakker zodra de woningen op de markt komen. De gemeente Breda houdt zich aan de Huisvestingswet en geeft daarom geen voorrang aan bepaalde groepen.

9. Waarover is meegedacht in de ontwikkeling van Woonakker?
Als initiatiefnemers hebben we ideeën en meningen uit de omgeving over belangrijke thema’s zoals de openbare ruimte, groen, energie en mobiliteit verder uitgewerkt in het bestemmingsplan voor de wijk.

10. Wat is er eerder allemaal onderzocht?
Over verschillende onderwerpen zijn onderzoeken uitgevoerd om de kaders en randvoorwaarden vast te stellen voor de nieuwe wijk Woonakker. Zie hieronder.
- Marktanalyse van mogelijke doelgroepen (toekomstig bewoners)
- Mobiliteit en verkeer
- Milieueffecten
- Akoestiek
- Ecologie: flora en fauna
- Energievisie en -mogelijkheden
- Stikstof
- Water- en bodem
- Archeologie
- Bomenkaart
- Cultuurhistorie
Ook is gekeken naar de programmatische, beleidsmatige en maatschappelijke haalbaarheid.

11. Wat is er eerder als uitgangspunten opgehaald in de omgeving?
Hieronder vindt u in 11 conclusies de opgehaalde meningen en ideeën over de ontwikkeling van Woonakker. Alles wat is opgehaald kunt u inzien in het opgeleverde participatieverslag, een bijlage van de ontwikkelingsvisie. De punten zijn vervolgens verwerkt in het bestemmingsplan.
1. Dorps karakter
De wens uit de omgeving is om de nieuwe wijk Woonakker aan te laten sluiten bij het huidige karakter van het dorp Teteringen met een gevarieerd aanbod van type woningen.
2. Woningen
Er leeft in Teteringen een grote behoefte aan woningen voor starters en senioren, bij voorkeur grondgebonden.
3. Doorstroming lokale woningmarkt
Door de huidige grote druk op de woningmarkt, is de wens groot om met Woonaker bij te dragen aan de doorstroming op de lokale woningmarkt.
4. Mobiliteit
Veiligheid en leefbaarheid zijn twee veelvuldig genoemde onderwerpen als het gaat over het thema mobiliteit in en ook rond de nieuwe wijk. Er leeft een grote zorg bij mensen in Teteringen als het gaat om de verkeersdrukte op de Oosterhoutseweg, de beoogde ontsluitingsweg van Woonakker.
5. Openbare ruimte
De algemeen gehoorde wens in de omgeving is om een groene wijk te creëren met ruimte voor recreatie, ontmoeting en voldoende parkeerplaatsen.
6. Natuurwaarden
De mogelijkheid dat Woonakker een bijdrage kan leveren aan het behoud van biodiversiteit door huidige leefgebieden en nesten van dieren intact te laten, wordt door de omgeving omarmd als wens.
7. Welzijn
Vanaf het begin van de ontwikkeling van Woonakker is ingezet op een woonwijk die bijdraagt aan welzijn van de bewoners in en rond de nieuwe wijk: fysieke en mentale gezondheid en sociale verbondenheid. Deze aspecten worden door de omgeving als belangrijk ervaren.
8. Energie en klimaat
Algemene wens is om een duurzame, toekomstbestendige en energie neutrale nieuwe wijk te ontwikkelen, waarbij aandacht is voor mogelijke vernieuwing.
9. Voorzieningen
Vanuit de omgeving is aandacht gevraagd voor de druk op huidige voorzieningen in Teteringen zoals scholen, kinderopvang, winkels, sport en zorg als Woonakker, naast andere nieuwbouwprojecten in het dorp, verder ontwikkeld wordt.
10. Omgeving
Vanuit verschillende hoeken is de wens aangegeven om Woonakker goed in te passen in de bestaande omgeving.
11. Betrokkenheid belanghebbenden
Communicatie en participatie worden door de omgeving gezien als belangrijke thema’s in de ontwikkeling van Woonakker, ook als het plan verder ontwikkeld wordt.

12. Hoe kan ik op de hoogte blijven?
Als u zich aanmeldt voor de Woonakker Update, houden we u regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen van Woonakker. U kunt ook altijd persoonlijk contact met ons opnemen via info@woonakker-teteringen.nl.