De meest gestelde vragen!

FAQ

De noordrand van Teteringen is aangewezen als locatie voor een nieuwe dorpswijk. Er is ruimte voor ongeveer 600 woningen in een mix van verschillende typen huur- en koopwoningen: appartementen, rijwoningen, tweekappers, patiowoningen en bouwkavels. Uitgangspunt is dat de dorpswijk bijdraagt aan welzijn. En woonruimte biedt voor mens, én dier.

De 10 meest gestelde vragen vindt u hieronder. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via info@woonakker-teteringen.nl.

1. WELKE TYPEN WONINGEN ZIJN VOORZIEN, VOOR WELKE DOELGROEPEN WORDT GEBOUWD?
Het is het idee dat er een mix van verschillende typen huur- en koopwoningen in Woonakker komt: appartementen, rijwoningen, tweekappers, patiowoningen en bouwkavels. Dat maakt de wijk interessant voor starters en doorstromers. Uit Teteringen, maar ook uit Breda en omstreken.

2. IS ER AL EEN PLATTEGROND VAN HOE DE WIJK WOONAKKER ERUIT KOMT TE ZIEN?
Een combinatie van twee ontwikkelaars, BPD en Van Wanrooij, en de gemeente Breda hebben een eerste verkenning gedaan voor Woonakker. Dit betekent dat er inderdaad al geschetst is, maar dat er nog geen definitief plan met een plattegrond gemaakt is.

3. WAAROM IS ER GEKOZEN OM HIER 600 WONINGEN TE BOUWEN?
De kranten staan er vol van: de woningmarkt in Nederland zit op slot. Dit zorgt ervoor dat starters en doorstromers moeilijk aan een nieuwe woning kunnen komen. U heeft er vast al over gelezen. Ook Teteringen en Breda kampen met een groot tekort aan woningen. Daarom is er in de gemeente Breda actief gezocht naar plaatsen waar woningen gebouwd kunnen worden. Zie bijvoorbeeld de Omgevingsvisie Breda, sterk en veerkrachtig. De noordrand van Teteringen is al langer in beeld als locatie voor een nieuwe dorpswijk met ongeveer 600 woningen. In de gemeente Breda wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar Prinsenbeek, Bavel, het voormalig HERO-terrein, het voormalig CSM-terrein en het stationskwartier voor woningbouw.

4. WAT WORDT ER ONDERZOCHT IN DE HAALBAARHEIDSFASE VAN WOONAKKER?
Over verschillende onderwerpen lopen er inmiddels onderzoeken om de kaders en randvoorwaarden vast te stellen waarbinnen de nieuwe wijk Woonakker ontwikkeld kan worden:
- Marktanalyse van mogelijke doelgroepen (toekomstig bewoners)
- Mobiliteit en verkeer
- Milieueffecten
- Akoestiek
- Ecologie: flora en fauna
- Energievisie en -mogelijkheden
- Stikstof
- Water- en bodem
- Archeologie
- Bomenkaart
- Cultuurhistorie

Ook wordt er gekeken naar de programmatische, beleidsmatige en maatschappelijke haalbaarheid.

5. WAT BETEKENT DE KOMST VAN WOONAKKER VOOR HET DORPSE KARAKTER VAN TETERINGEN?
Het is de bedoeling dat Woonakker om te beginnen zelf ingericht wordt als dorpse woonwijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat we het als ontwikkelaars belangrijk vinden dat er veel ruimte voor groen wordt voorzien en dat er een verscheidenheid komt aan type woningen en architectuur. Daarnaast zorgen we ervoor dat Woonakker als wijk aansluit bij de huidige bebouwing in het dorp Teteringen.

6. WAT BETEKENT DE KOMST VAN WOONAKKER VOOR HET DOORGAANDE VERKEER IN HET DORP?
Als initiatiefnemers beseffen we ons dat de verkeersdrukte in en rond Teteringen op dit moment al een aandachtspunt is, vooral door de drukte op de Oosterhoutseweg. Dit onderwerp is daarom ook onderdeel van een breder mobiliteitsonderzoek waar de gemeente Breda aan werkt. Met de komst van Woonakker is al rekening gehouden in dit onderzoek. Daar bovenop onderzoeken wij als initiatiefnemers van Woonakker in deze haalbaarheidsfase hoe we omgaan met de mobiliteit in de wijk. Wat betreft autoverkeer maar ook als het gaat om ander verkeer en andere oplossingen: fiets- en wandelverkeer, openbaar vervoer en bijvoorbeeld deelauto's.

7. WAT BETEKENT DE KOMST VAN WOONAKKER VOOR DE VOORZIENINGEN IN HET DORP?
In de haalbaarheidsfase gaan we het gesprek aan met een aantal voorzieningen in het dorp om te bekijken hoe zij de huidige drukte ervaren, en of er wensen leven om voorzieningen uit te breiden door de komst van Woonakker. Het gaat dan om bijvoorbeeld winkeliers, ondernemers, zorg, onderwijs en sport.

8. WANNEER GAAT DE NIEUWE WIJK ER KOMEN?
De haalbaarheidsfase loopt tot in december 2021. Dan ronden we een ontwikkelingsvisie af. Een ontwikkelingsvisie is een eerste plan op hoofdlijnen voor Woonakker. Nog niet alles is dan helemaal onderzocht en uitgedacht. Dat gebeurt pas in een volgende fase: de planologische procedure (voorheen bestemmingsplanprocedure). Eind 2022 verwachten we daarover een besluit. Grofweg wordt dan in 2023 het plan technisch uitgewerkt en worden omgevingsvergunningen aangevraagd. We verwachten dat de eerste woning in Woonakker op zijn vroegst in 2024 wordt opgeleverd. Bekijk hier de indicatieve planning.

9. KRIJGEN MENSEN UIT TETERINGEN VOORRANG? OF KOMEN MENSEN DIE NU BUITEN DE REGIO BREDA WONEN OOK IN AANMERKING OM IETS TE KOPEN / BOUWEN IN DEZE WOONWIJK?
Het staat iedereen vrij om een woning te kopen, huren of bouwen in Woonakker zodra de woningen op de markt komen. De gemeente Breda houdt zich aan de Huisvestingswet en geeft daarom geen voorrang aan bepaalde groepen. Momenteel zit het project Woonakker nog in de haalbaarheidsfase.

10. WANNEER EN WAAROVER MAG IK MEEDENKEN OVER DE PLANNEN VOOR WOONAKKER?
Communicatie en participatie zijn nadrukkelijke onderdelen in de haalbaarheid van de ontwikkeling van Woonakker. Want, we beseffen ons dat 600 nieuwe woningen naast kansen, ook impact hebben op Teteringen als dorp. We willen betrokkenen dan ook gedurende het proces continu informeren. En ook zijn we benieuwd naar uw mening en ideeën. Welke belangrijke thema’s moeten we in de ontwikkeling uitwerken? En hoe denken toekomstige bewoners over de invulling van de wijk? Het communicatie- en participatieplan kunt u vinden op deze website. Als u contact met ons wilt opnemen kan dat altijd via info@woonakker-teteringen.nl.  

11. HOE KAN IK OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Als u zich inschrijft op deze website, houden we u regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen van Woonakker. U kunt ook altijd persoonlijk contact met ons opnemen via info@woonakker-teteringen.nl.