Steenuil: onderzoeken geven duidelijkheid

13-12-2023

Overige berichten

In juni 2023 bevestigde nader ecologisch onderzoek (uitgevoerd door Antea) dat er naast aan de westkant, ook aan de oostkant van het plangebied Woonakker uilen nestelen. Voor ons als initiatiefnemers betekende dit dat we moesten onderzoeken welke consequenties dit heeft voor de planontwikkeling. Dat onderzoek is inmiddels afgerond door Bureau Waardenburg. Conclusie is dat het grasland waarop de wijk wordt ontwikkeld geschikt foerageergebied is voor de uil. Dat betekent dat het nest door bouwwerkzaamheden zou worden verstoord. En dat is volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) verboden. De voortgang in het project is hierdoor met een aantal maanden vertraagd. Het bestemmingsplan Woonakker wordt begin 2024 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.


Ontheffing Wet natuurbescherming steenuil

Na afweging van de consequenties hebben wij als initiatiefnemers (BPD, Van Wanrooij en de gemeente Breda) gekozen voor het indienen van een Wnb-ontheffing voor de steenuil aan de oostkant van het plangebied. Bij de aanvraag van een ontheffing zijn twee dingen belangrijk: een goede motivatie en maatregelen ter compensatie.

 

Het onderzoek van Bureau Waardenburg toont aan dat er in de omgeving van het plangebied ruimte is voor het creëren van een nieuw leefgebied voor steenuilen. Dit is gesitueerd aan de zuidwestzijde van het plangebied. We zijn ervan overtuigd dat met de inrichting van een extra leefgebied én de ontwikkeling van de natuurzone in het plangebied Woonakker er alles aan wordt gedaan om de soort in stand te houden. De leefomgeving wordt in de toekomst zelfs meer geschikt voor de steenuilen dan met de huidige inrichting en intensieve akkerbouw. Betrokken natuurorganisaties, zoals Natuurplein de Baronie en de Vogelwerkgroep West-Brabant, zijn het wat dat betreft met ons eens.

 

Op dit moment werken we aan de aanvraag. Naar verwachting wordt de ontheffingsaanvraag begin 2024 ingediend.

 

Vaststelling bestemmingsplan Woonakker

Het bestemmingsplan Woonakker wordt begin 2024 door het College van burgemeester en wethouders ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op dat moment wordt ook de beantwoording op de ruim 40 zienswijzen openbaar. Indieners van een zienswijze ontvangen dan een reactie op hun zienswijze. Het onderzoek dat nodig was vanwege de aanwezigheid van het steenuilpaar aan de oostkant van het plangebied heeft de voortgang in het project met een aantal maanden vertraagd.


Heeft u vragen? Laat het ons dan weten via info@woonakker-teteringen.nl.

Overige berichten