Antwoorden meest gestelde vragen verkeersonderzoek Sweco

18-11-2021

Overige berichten

De komst van meerdere nieuwe woningen en woonwijken in en rondom Teteringen de afgelopen jaren zorgen voor meer verkeersbewegingen in het dorp. In opdracht van de gemeente Breda heeft Sweco daarom een verkenning uitgevoerd naar wat de toegenomen verkeersbewegingen betekenen voor de verkeersafwikkeling op de Oosterhoutseweg in Teteringen. Hier kunt u de volledige eindrapportage van Sweco downloaden en inzien. 


De meest gestelde vragen naar aanleiding van het onderzoek van Sweco hebben wij hieronder beantwoord: 


1. Waarom is het onderzoek ‘Verkeersafwikkeling Oosterhoutseweg in Teteringen’ uitgevoerd?

In het huidige bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ is aangegeven dat de verkeersafwikkeling in Teteringen en Prinsenbeek tegen het licht gehouden wordt, omdat er in beide dorpen diverse grote woningbouwprojecten gepland zijn. Voor Teteringen geldt dat met name de verkeersafwikkeling op de Oosterhoutseweg hierbij centraal staat. De gemeente Breda heeft daarom aan verkeerskundig bureau Sweco opdracht gegeven om hierin te adviseren. Zij hebben in het voorjaar van 2021 op basis van huidige en toekomstige bouwprojecten een verkeersonderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een eerste set aan mogelijke maatregelen die de komende jaren verder moet worden onderzocht en ontworpen. 


2. Wat is het advies uit het onderzoek van Sweco?

Uit het onderzoek blijkt dat de drie kruispunten aan de Oosterhoutseweg in het dorp Teteringen moeten worden aangepast en dat het doorgaand verkeer moet worden verminderd. De drie kruispunten zijn de Heiackerdreef, de Aanstede en de Burgemeester Verdaasdonkstraat. De aanpassing zorgt ervoor dat de capaciteit wordt vergroot zodat het toekomstig verkeer (de komst van nieuwe bewoners meegerekend) ook goed en veilig afgewikkeld kan worden. Om doorgaand verkeer te verminderen, wordt het huidige ‘doseersysteem’ (systeem van stoplichten in het dorp, zie volgende vraag) aangepast waardoor de reistijd via de A27 aantrekkelijker wordt.


3. Hoe werkt een ‘doseersysteem’?

Aan de Oosterhoutseweg door Teteringen is een doseersysteem geïntegreerd in de verkeerslichten bij de Heiackerdreef en Nieuwe Kadijk. Het werkt als volgt: het verkeer dat richting Teteringen wil, en moet wachten voor een rood licht, wordt daar langer tegengehouden als de verkeersdruk in Teteringen te hoog wordt. De verkeersdruk in Teteringen wordt gemeten op een drietal wegvakken op de Oosterhoutseweg. Echter werkt het doseersysteem nu niet optimaal door de verouderde meet-software en doordat een meetvak ontbreekt. Sweco adviseert om dit doseersysteem te verbeteren. Daarnaast adviseert Sweco ook om in Oosterhout extra informatiedisplays te plaatsen zodat het voor automobilisten inzichtelijk wordt dat de route via de A27 sneller is. 


4. Wat gebeurt er als de maatregelen uit het onderzoek niet worden uitgevoerd?

Als de maatregelen niet uitgevoerd worden, zullen de drie kruispunten zoals bovengenoemd zwaar overbelast worden met lange wachtrijen en wachttijden voor alle verkeersdeelnemers tot gevolg. Dit zal tijdens de spitsen plaatsvinden maar ook daarbuiten. Met name de kruispunten met de Aanstede en de Burgemeester Verdaasdonkstraat kunnen het verkeer dan niet meer goed afwikkelen. Naast de auto’s moeten ook de fietsers, voetgangers en bussen lang wachten. Dit zal leiden tot verkeersonveilige situaties.


5. Is er rekening gehouden met toekomstige woningbouwprojecten in Breda en Oosterhout?

Ja, er is rekening gehouden met de nieuwe woningbouwprojecten in de omgeving. Echter wordt in het rapport aangegeven dat er nauwelijks groei te verwachten valt op de Oosterhoutseweg als gevolg daarvan. Dat voelt wellicht wat tegenstrijdig. Maar is gebaseerd op het gegeven dat uit verkeerstellingen blijkt dat het verkeer op de Oosterhoutseweg de afgelopen 20 jaar niet is toegenomen, ondanks extra woningen en bedrijventerreinen die in die periode zijn gebouwd in Breda en Oosterhout. Het lijkt erop dat zich in de loop der jaren een evenwicht gevormd op de Oosterhoutseweg waarbij het doorgaand verkeer afneemt als het bestemmingsverkeer toeneemt. Op dit moment wordt een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de verkeerseffecten van de ontwikkelingen in Oosterhout.

 

6. Kan het kruispunt Heiackerdreef / Oosterhoutseweg het verkeer straks goed afwikkelen als de geplande woningen in Woonakker gerealiseerd zijn?

Ja, in het onderzoek zijn alle kruispunten met verkeerslichten op de Oosterhoutseweg doorgerekend. Ook voor het kruispunt met de Heijackerdreef zijn berekeningen gemaakt voor de huidige en toekomstige situatie. Er is in deze berekeningen vanuit gegaan dat de nieuwe wijk volledig ontsloten wordt via dit kruispunt. Op basis van de berekeningen is geadviseerd om een extra opstelstrook toe te voegen op de Heiackerdreef. Hoe het kruispunt er dan precies uit komt te zien, zal in de realisatiefase worden bepaald.

 

7. Waarom moet de Aanstede gedeeltelijk afgesloten worden?

Het kruispunt met de Aanstede is een relatief klein kruispunt met een beperkt aantal opstelstroken. Uit de berekeningen blijkt dat dit kruispunt door de woningbouwprojecten zwaar overbelast wordt door een sterke toename op de Oosterhoutseweg. Deze toename is het gevolg van de extra woningbouw die gepland is. Dus de combinatie van een beperkt kruispunt met een grote toename van verkeer zorgt voor problemen in de verkeersafwikkeling. Door een aantal richtingen niet langer mogelijk het maken, bijvoorbeeld vanuit het zuiden de Aanstede in, wordt de capaciteit van het kruispunt vergroot. Vanuit het noorden blijft de Aanstede bereikbaar. In het aanvullend onderzoek worden de effecten van de gedeeltelijke afsluiting van de Aanstede inzichtelijk gemaakt. Met name de noodzaak tot gedeeltelijke afsluiting wordt opnieuw bekeken, de effecten in de wijk Kerkeind / Bouverijen bij gedeeltelijke afsluiting en eventuele andere oplossingen voor het kruispunt worden bekeken. Eind november worden de resultaten openbaar gemaakt. 

 

8. Wat zijn de gevolgen in de wijk als de Aanstede gedeeltelijk wordt afgesloten?

De Voorste Brand is nu nog een doodlopende weg maar zal in de toekomst worden aangesloten op de Burgemeester Verdaasdonkstraat. Het verkeer dat voorheen gebruikmaakte van het kruispunt bij de Aanstede zal dan voornamelijk gebruik gaan maken van de Voorste Brand en de Burgemeester Verdaasdonkstraat. Deze aanname is gebaseerd op de verkeersbewegingen die momenteel van en naar de Aanstede plaatsvinden, het overgrote deel is afkomstig vanuit Breda. Daarnaast zal in zeer beperkte mate verkeer toenemen op de Aanstede, Espakker en Langelaar.

 

9. Kan het doorgaand verkeer door Teteringen verminderd worden?

Ja, uit het onderzoek blijkt dat er veel doorgaand verkeer over de Oosterhoutseweg rijdt terwijl de reistijd over de A27 vaak korter is. Het is dus aannemelijk dat we dit gedrag kunnen stimuleren door de reistijd via het dorp Teteringen te verlengen, met de inzet van een beter werkend ‘doseersysteem’ (voor een gedeelte van het doorgaand verkeer). In het aanvullend onderzoek naar doorgaand verkeer worden ook het Hoeveneind en Moleneind meegenomen om een totaalbeeld van het doorgaand verkeer te krijgen. De Oosterhoutseweg is de wijkontsluitingsweg. Het Hoeveneind en Moleneind zijn woonstraten die bestemd zijn voor bestemmingsverkeer, doorgaand verkeer dient hier minimaal te zijn.

 

10. Wanneer worden de verkeersmaatregelen uit het rapport uitgevoerd?

De komende periode wordt eerst nagegaan wat de bewoners van Teteringen van de verkeersmaatregelen uit het onderzoek vinden. Daarna wordt per kruispunt bekeken wat er aangepast moet worden om de maatregelen door te voeren en wat dat betekent. Ook wordt bekeken hoe het doseersysteem verder kan worden geoptimaliseerd. Voor de ontsluiting voor Woonakker geldt dat het ontsluitingskruispunt en het doseersysteem pas gereed hoeven te zijn als de woningen worden opgeleverd. De komende jaren zullen de verkeersmaatregelen waarschijnlijk gefaseerd worden uitgevoerd. Wel is al bekend dat alle verkeerslichten op de Oosterhoutseweg in 2023/2024 moeten worden gerenoveerd. Het is wenselijk om tijdens deze renovatie alle voorgestelde verkeersmaatregelen mee te nemen.


11. Er wordt gesproken over 6 autoverplaatsingen per dag, per woning. Waar is dat op gebaseerd?

We gaan daarvoor uit van de CROW kencijfers. De kenmerken van een woning, de prijsklasse en het type woning zijn daarbij van belang. Aangezien dit soort details (nog) niet beschikbaar zijn voor Woonakker, kijken we naar de verplaatsingen van een gemiddelde woning. Voor woningbouwontwikkelingen in Teteringen geldt dan 5,8 autoverplaatsingen per weekdag. Dit is afgerond naar 6.


12. Waarom komen fietsers in de maatregelen nauwelijks aan bod? Is het doel van de gemeente niet om fietsgebruik te stimuleren?

Het primaire doel is om het Teterings verkeer goed af te wikkelen, autoverkeer en langzaam verkeer zoals fietsen en wandelen. Dat is het uitgangspunt van het verkeersonderzoek. Bij problemen in de verkeersafwikkeling wordt het doorgaand daarom beperkt om zo het verkeer in de kern sneller te kunnen laten doorstromen. In het onderzoek zijn daarom voor de cyclustijden in de kern van Teteringen 90 seconden als uitgangspunt genomen in plaats van de gebruikelijke 120 seconden. Deze cyclustijd zorgt ervoor dat wachttijden voor langzaam verkeer, zoals fietsen, niet te hoog worden. 


13. Wat zijn de plannen op dit moment voor de toe- en afrit wegen aan de Posthoorn/Lageweg? 
Gezien de functie en bijbehorende verkeersintensiteiten kan het verkeer van en naar Posthoorn goed via de huidige aansluitingen worden afgewikkeld. Zowel qua afwikkeling als veiligheid zijn daar geen aanvullende maatregelen nodig. Het zijn ongeregelde (geen verkeerslicht) aansluitingen, die niet belemmerend werken voor verkeer op de noordelijke rondweg.

14. Hoe worden de veiligheid van de verschillende verkeersdeelnemers en de leefbaarheid van omwonenden gewaarborgd?
Het is niet de verwachting dat de ontwikkeling van Woonakker betekent dat er een verslechtering van de verkeersveiligheid ontstaat. Uiteraard komt er meer lokaal verkeer, maar dit verkeer wordt via de daarvoor geschikte bestaande infrastructuur afgewikkeld en we trachten uiteraard het doorgaand verkeer te laten afnemen. Monitoring en evaluatie van verkeer (snelheid, ongevallen) is standaard onderdeel van het werk en houden we dan ook nauwlettend in de gaten. We zullen dan ook kritisch zijn en blijven bij de ontwikkeling. En indien nodig ingrijpen en bij voorkeur voorsorteren op een onwenselijke situatie. Uiteraard is naast een goede afwikkeling namelijk ook een veilige afwikkeling een vereiste. 

15. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is een bepalende factor in de spits: waarom is de voorrangsregeling voor bussen niet meegenomen in het rapport?
De bus is bij de berekeningen niet meegenomen omdat deze niet iedere cyclus aanwezig is. Het effect op de berekening is daarom minimaal. Waar de bus een signaal heeft, is deze wel meegenomen in de berekening. 
Overige berichten