Drukbezochte informatiemarkt over bijgewerkt plan Woonakker

18-05-2022

Overige berichten
Op dinsdagavond 10 mei 2022 vond er in ‘t Web in Teteringen een informatiemarkt plaats over het bijgewerkte plan voor de nieuwe dorpswijk Woonakker. Ruim 200 bezoekers kregen een toelichting van de initiatiefnemers: BPD, Van Wanrooij en de gemeente Breda. Via een BredaBericht en de Woonakker Update werden zowel omwonenden als mogelijk toekomstig bewoners uitgenodigd voor de avond. Als initiatiefnemers zijn we blij dat we wederom zoveel geïnteresseerden mochten verwelkomen.

In een presentatiezaal is in drie rondes een presentatie over het plan gegeven door de stedenbouwkundig ontwerpers van de gemeente Breda. Bezoekers konden na afloop van de presentaties vragen stellen en in gesprek gaan bij een aantal informatiepanelen op de informatiemarkt. 

Gepresenteerd plan
De presentatie die tijdens deze avond is gegeven, vindt u in PDF via deze link.

De uitgangspunten voor het plan dat voor Woonakker is gemaakt, zijn ontstaan in de haalbaarheidsfase in 2021. Verschillende onderzoeken en inbreng vanuit de omgeving liggen hieraan ten grondslag. 

Het landschappelijk raamwerk voor Woonakker is geïnspireerd op het omliggende landschap. In het verleden lagen er boerderijen aan het Hoeveneind met groen omzoomde erven tussen het bouwland. Greppels, sloten, wallen en hagen lagen in oost-west lijnen over het plangebied. Deze omzoomde ‘kamers’ en oost-west lijnen zijn in het concept voor Woonakker doorgetrokken: de uilenzone aan de westkant bestaat uit groene uilenkamers en de woningen aan de oostkant komen langs oost-west wallen, hagen en sloten.

In het midden van het plangebied zijn woningen voorzien aan groene woonstraten. Dit kunnen rijwoningen, twee-onder-één kap woningen, vrijstaande woningen of bouwkavels zijn. Langs de groenzones zijn ook mogelijkheden voor verschillende typen woningen, waarbij we de woningen direct laten aansluiten op het omliggende landschap. De woningen langs de uilenzone krijgen een uniek natuurinclusief karakter, met waarschijnlijk een gezamenlijke buitenruimte. Op vier locaties in het plangebied voorzien we ruimte voor gestapelde bouw: tussen de 2 en 4 woonlagen met een schuin dak. Er worden 50 woningen volledig van hout gebouwd. Van de 550 woningen wordt 10-20% bestemd voor zelfbouw: individuele kavels die worden verkocht aan particulieren (Particulier Opdrachtgeverschap) of kavels die aangeboden worden aan groepen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). 

De ontsluiting voor autoverkeer is ingetekend aan de oostkant, er is een kruising voorzien aan de Heistraat met de Oosterhoutseweg. Voor voetgangers, fietsers en ook hulpdiensten zijn meerdere doorsteken naar omliggende straten voorzien. 

Besproken onderwerpen op de informatiemarkt
We hebben ons best gedaan om alle vragen zoveel mogelijk tijdens de avond zelf te beantwoorden. De veel besproken onderwerpen:
  • Woningen: er blijkt veel vraag naar seniorenwoningen en bouwkavels enerzijds, anderzijds is er ook vraag naar betaalbare woningen voor voornamelijk starters.
  • Verschillende typen seniorenwoningen: sommigen willen graag in een gezamenlijk hofje wonen, anderen zoeken juist meer rust en groen om zich heen, weer anderen zoeken een appartement.
  • Zelf bouwen: er was veel vraag naar het zelf kunnen bouwen van een woning. Binnen Woonakker worden 10-20% van de woningen beschikbaar voor zowel individueel zelf bouwen (het kunnen kopen van een bouwkavel, dat wordt Particulier Opdrachtgeverschap genoemd) of gezamenlijk bouwen (dat wordt ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap genoemd).
  • Natuur: we kregen positieve reacties op de ruime uilenzone met natuurwaarde. Er werd ook aandacht gevraagd voor andere soorten zoals vleermuizen en zwaluwen, en het onderhoud van het groen.
  • Klimaat: wens om aandacht te hebben voor vernieuwing en innovatie als het gaat om toekomstbestendig bouwen van een woonwijk: het vergroten van de biodiversiteit, circulair bouwen, nieuwe energievormen, eetbare planten en struiken in de openbare ruimte.
  • Verkeer: de zorg over de enkele auto-ontsluiting richting de Oosterhoutseweg is besproken, en de mogelijke toename van het aantal mensen dat parkeert in de Mortelweg. Van belang: wat betekent de college-uitspraak na het haalbaarheidsonderzoek vorig jaar precies? Die luidde: ‘Belangrijke randvoorwaarde die het college stelt is dat de verkeersmaatregelen aan de Oosterhoutseweg om het doorgaand verkeer te verminderen eerst moeten worden uitgevoerd’.
  • Voorzieningen: vanuit voornamelijk de doelgroep senioren kwam de wens voor voorzieningen zoals een ruimte met ‘huiskamerfunctie’ of buurthuis en een zorgcentrum. Andere wensen: een plek in de wijk waar mensen huisgebonden beroepen kunnen uitoefenen (‘thuiswerken om de hoek’), een pakketservice in of nabij de wijk zodat de bestelbusjes de wijk niet in hoeven. Ook is de druk op bestaande voorzieningen in het dorp besproken: denk aan scholen, winkels, sport en zorg. Met verschillende aanbieders van deze voorzieningen is al sinds de haalbaarheidsfase in 2021 nauw contact. 
Voorkeuren architectuur en openbare ruimte
Op twee panelen konden mensen hun voorkeur voor de architectuur en openbare ruimte geven. We zagen vaak als voorkeur terugkomen:
  • Wens voor bouwen met natuurlijke materialen.
  • Wens voor woningen met een dorps karakter. Schuine daken bijvoorbeeld, geen ‘blokkendozen’.
  • Veel ontmoetings- en speelplekken in een groene natuurlijke omgeving, zo min mogelijk stenen.
Vervolg
Het plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt. De inbreng die tijdens de informatieavond is opgehaald, wordt hierin zo goed mogelijk meegenomen. Ook vinden er nog een aantal bijeenkomsten van de klankbordgroep plaats. Eind dit jaar volgt de bestemmingsplanprocedure, en ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. In het najaar volgt nog een bijeenkomst in het dorp. 

f877b310-d692-11ec-a3af-1f680c09a4a0-img-7036.jpg

02aaaea0-d693-11ec-978e-c3fa214b054b-img-7041.jpg
0794e900-d693-11ec-8ef4-2399320918bb-img-7045.jpg
Overige berichten