Sporen uit de Tachtigjarige Oorlog - Archeologische rapportage Woonakker Teteringen

26-04-2024

Overige berichten

Door: Lina de Jonge


In maart 2022 is de toekomstige wijk Woonakker onderzocht door het team archeologen van de gemeente Breda. Tijdens het onderzoek zijn lange proefsleuven over het terrein gegraven om zo eventuele resten uit het verleden in kaart te brengen. Inmiddels is dit onderzoek uitgewerkt in een rapportage.


Tijdens het archeologisch onderzoek werd duidelijk dat het gebied van oudsher al in gebruik is geweest als landbouwgrond  en/of weiland. De bodem is vrijwel overal bewerkt door ploegen of spitten. De sporen hiervan waren tijdens het archeologisch onderzoek te zien. Ook troffen archeologen een aantal oude sloten aan, die hier vanaf de late middeleeuwen (vanaf 1250 n. Chr.) zijn gegraven. De meeste sloten hadden een noord-zuid oriëntatie en lagen dus parallel aan de Heistraat en Hoeveneind. Deze sloten hebben gezorgd voor de afwatering van het gebied, maar zullen ook gediend hebben als afscheiding van de percelen. Uit enkele sloten kwam vondstmateriaal tevoorschijn, met name scherven van aardewerk. Van de scherven kon bijvoorbeeld een kookpot gereconstrueerd worden. Op basis van de vorm en het materiaalgebruik kan deze kookpot tussen 1450 en 1650 gedateerd worden. De scherven van de kookpot zullen als afval in de oude sloot gegooid zijn en zijn zo al die eeuwen in de bodem bewaard gebleven.


Tachtigjarige OorlogIn het westelijke deel van het terrein, aan de kant van het Hoeveneind, zijn tijdens het onderzoek sporen uit de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) gevonden.


Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is Breda vijfmaal van bezetter gewisseld. In 1624/25 (beleg door Spinola) en 1637 (beleg door Frederik Hendrik) gaat dat met lange belegeringen gepaard. Tijdens deze belegeringen is rondom de stad Breda een stelsel van loopgraven, schansen, batterijen en grachten aangelegd, dat voortdurend in ontwikkeling was naarmate een beleg voortduurde. De hoger gelegen dekzandrug van Teteringen bood tijdens de oorlog toegang tot de vesting Breda, waardoor er tijdens de belegeringen rondom Teteringen in verschillende fasen wallen opgericht werden om de toegangswegen naar de stad Breda af te sluiten. Ook het Woonakker gebied maakte tijdens het beleg door Spinola in 1624/25 onderdeel uit van het linie stelsel. Op verschillende historische kaarten zien we in de omgeving wallen en legerkampjes liggen.

Meer lezen? Kijk op erfgoed.breda.nl


Overige berichten