Update over behandeling zienswijzen

19-06-2024

Overige berichten

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2023 konden er reacties (zienswijzen) op het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeente. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen hebben we als gemeente (aanvullende) onderzoeken uitgevoerd. Hierdoor is de behandeling van de zienswijzen vertraagd. De behandeling van de reactie op de zienswijzen door het college en de gemeenteraad staat gepland voor september. Tegen die tijd kunt u de data waarop de gemeenteraad vergadert over het bestemmingsplan voor Woonakker, terugvinden via breda.nl/vergaderkalender. Na vaststelling van het bestemmingsplan is eventueel een beroep bij de Raad van State mogelijk.

 

Drie thema’s komen in veel zienswijzen terug. Daar willen we in deze Woonakker Update alvast een korte terugkoppeling over geven:

  1. Verkeer op de Oosterhoutseweg
  2. Steenuilen in de omgeving
  3. Nabijheid van een geitenhouderij 

 

Verkeer op de Oosterhoutseweg

Naar aanleiding van de drukte op de Oosterhoutseweg, voornamelijk tijdens de ochtendspits, praat de gemeente al een tijd met het dorp over mogelijke oplossingen hiervoor. Op 29 mei 2024 vond opnieuw een gespreksavond plaats in ‘t Web met de Dorpsraad, de werkgroep Verkeer en de Klankbordgroep Woonakker. Belangrijk onderwerp van gesprek was het systeem van verkeerslichten dat ervoor moet zorgen dat meer doorgaand verkeer van en naar Breda en Oosterhout via de A27 gaat rijden. Lees meer via deze link.

 

Steenuilen

In en rond het plangebied van Woonakker leven een aantal steenuilen. Dit is een beschermde vogelsoort. Aan de noord- en westzijde van het plangebied worden daarom natuurzones aangelegd, die geschikt zijn voor deze uilen. Onlangs bleek aan de zuidwestkant van het plangebied nog een steenuilenpaar in een nestkast te zitten. Voor deze locatie hebben we als gemeente nader onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat we voor deze nestlocatie een ontheffing aan kunnen vragen. Dat betekent dat we het leefgebied van dit nieuwe steenuilpaar mogen verstoren. Om dit te compenseren maken we aan de Stidstraat een extra leefgebied voor steenuilen, zodat we ervoor zorgen dat de soort overleeft in dit gebied. 

 

Geitenhouderij

Op ongeveer 750 meter afstand van de noordelijke grens van Woonakker ligt een geitenhouderij. Uit onderzoek in Oost-Brabant is naar voren gekomen dat er binnen een straal van 2 kilometer rond een geitenhouderij een verhoogd risico bestaat op longontsteking (0,04% in plaats van 0,02%). Het RIVM doet daar nu verder onderzoek naar. Belangrijk om te weten: bijna de helft van het huidige dorp Teteringen is gebouwd binnen 2 km van de geitenhouderij. Maar voor de GGD is Teteringen geen aandachtsgebied met betrekking tot longontsteking. Dat komt omdat er in Oost-Brabant veel verschillende soorten intensieve veehouderij bij elkaar gevestigd zijn. In Teteringen en de rest van West-Brabant is dat niet het geval. We verwachten het resultaat van dat onderzoek eind 2024. 

 

Totdat het RIVM met haar advies komt, kunnen we als gemeente alleen met tijdelijk beleid medewerking verlenen aan woningbouw binnen een zone van 2 km rond een geitenhouderij, als hiervoor een groot maatschappelijk belang bestaat. Door het grote tekort aan woningen lijkt het maatschappelijk belang van Woonakker helder. We hebben als gemeente inmiddels tijdelijk beleid vastgesteld. Dat tijdelijke beleid stelt dat er binnen een zone van 500 meter geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden. In het gebied tussen 500 meter en 2 km mag dat wel als er reguliere woningen komen, geen woningen voor kwetsbare groepen mensen. En dat is het geval in het plan voor Woonakker. Aanvullend stelt het tijdelijk beleid dat (potentiële) kopers en huurders actief op het verhoogde risico gewezen moeten worden. Het tijdelijk beleid geldt tot het moment dat het RIVM met haar advies komt. 

 

Heeft u vragen? Laat het ons dan weten via info@woonakker-teteringen.nl.

Overige berichten