Thema’s besproken met bewoners tijdens werksessies

19-07-2021

Overige berichten

Op dinsdagavond 13 juli 2021 organiseerden de initiatiefnemers van Woonakker verschillende werksessies over belangrijke thema’s voor de ontwikkeling in ’t Web in Teteringen. Ongeveer 15 mensen namen deel aan de sessies, in twee rondes. De meerderheid van de deelnemers komt zelf uit Teteringen, en is ook geïnteresseerd in een woning in het plangebied voor Woonakker.

 

De besproken thema’s: woningbouwprogramma, mobiliteit in de wijk, dorps karakter, openbare ruimte en energie, duurzaamheid en innovatie. Mensen uit het projectteam van Woonakker (van de gemeente Breda, ontwikkelaars BPD en Van Wanrooij en stedenbouwkundig bureau SVP) begeleidden de groepen. De meeste animo was er voor het thema woningbouwprogramma. Deelnemers hadden huiswerk voorbereid en in alle werksessies was volop ruimte voor vragen, meningen en ideeën.

 

De belangrijkste resultaten

In meerdere werksessies is gesproken over de inrichting van de nieuwe dorpswijk Woonakker: de wens voor een diversiteit aan woningen, voor zelfbouw en bouwkavels, voor appartementen (ook gecombineerd met zorg), voor ruimte voor ontmoeting, voor ruimte voor groen en rust, de wens voor goede fiets- en wandelpaden. Ook de betaalbaarheid van woningen en hoe de veiligheid voor bijvoorbeeld fietsende scholieren geborgd kan worden, is in meerdere werksessies aan bod gekomen. Enkele vernieuwende ideeën die benoemd zijn: de mogelijkheid om een windenergieproject te koppelen aan Woonakker en haar nieuwe bewoners, het gebruik van groene waterstof en een gezamenlijke buurtkamer of buurttuin.

 

Tot slot is doorgepraat over de schijnbare tegenstelling om te kunnen parkeren op eigen terrein ten opzichte van de toch ook groeiende wens voor deelauto’s en nieuwe mobiliteitsoplossingen waardoor meer groen voor de deur mogelijk is. Wat betreft dit laatste punt wordt onderzoek gedaan naar succesvolle voorbeelden in andere gemeenten. Alle besproken inbreng is opgeslagen en wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling. De beschrijving in deze alinea is dan ook niet volledig.

 

Natuurwaarden

Woonakker biedt woonruimte voor mens én dier. En vooral die laatste staat centraal tijdens een wandelommetje op woensdagavond 28 juli. Het thema ‘natuurwaarden en natuurinclusief bouwen’ over de verschillende soorten dieren en planten die leven in het plangebied wordt dan besproken.

 

Wat staat er nu te gebeuren?

Het betrokken stedenbouwkundig bureau SVP werkt verder aan een eerste plan voor Woonakker. Zij nemen daar de resultaten van deze werksessies, naast de resultaten uit de peiling via PlanBreda.nl en de beschikbare onderzoeksresultaten die in deze haalbaarheidsfase worden uitgevoerd, in mee. Na de zomer informeren we u over hoe de inbreng uit de omgeving daarin is ingepast.


Eerder communiceerden we dat de haalbaarheidsfase van Woonakker tot 1 oktober 2021 loopt. Als initiatiefnemers hebben we besloten meer tijd te nemen om de onderzoeken in de haalbaarheidsfase goed af te ronden. In december 2021 dienen we de ontwikkelvisie in bij de gemeente Breda, dat is een eerste plan op hoofdlijnen voor Woonakker. Nog niet alles is dan helemaal onderzocht en uitgedacht. Dat gebeurt pas in een volgende fase: de bestemmingsplanprocedure. De verwachting is dat de eerste woningen in 2024-2025 gebouwd worden, mits er geen vertragingen optreden door (landelijke) ontwikkelingen en planologische procedures. 


07f5d790-e869-11eb-bc26-a51f507d2fcb.jpg133292e0-e869-11eb-95be-0129d2824cf0.jpg18745100-e869-11eb-ad7f-33ef53dbf19e.jpg

Overige berichten