Terugblik informatiemarkt 26 juni 2023: terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

29-06-2023

Overige berichten

Op maandagavond 26 juni 2023 stond de informatiemarkt voor Woonakker in ’t Web Teteringen op de agenda. Ruim 200 bezoekers werden daar door de initiatiefnemers (gemeente Breda, BPD, en Van Wanrooij) geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan, dat sinds vrijdag 23 juni 2023 voor zes weken ter inzage ligt.


Omwonenden ontvingen de uitnodiging via een Breda Bericht en/of via de Woonakker Update. De initiatiefnemers waren wederom tevreden over de hoge opkomst van de vele geïnteresseerden.


Toelichting op het ontwerpbestemmingsplan

De projectleider van de gemeente Breda gaf namens de initiatiefnemers in twee presentatierondes een toelichting op het ontwerpbestemmingsplan en het onderliggende stedenbouwkundig plan. Na afloop van de presentatie was er ruimte voor vragen, ook op de informatiemarkt. De markt was gedurende de hele avond vrij te bezoeken.

Kon u er deze avond niet bij zijn of wilt u de presentatie nog eens bekijken? U vindt de PDF van de presentatie via deze link.


Besproken onderwerpen op de informatiemarkt

Zo veel mogelijk vragen van bezoekers zijn tijdens de avond zelf beantwoord door de initiatiefnemers, zowel tijdens de presentatierondes als op de informatiemarkt. De veel besproken onderwerpen:

  • Woningen: er blijkt veel vraag naar seniorenwoningen, bouwkavels voor particulieren en ook is CPO, bouwen in groepsverband, veel besproken. Voor deze typen is ruimte in de nieuwe wijk Woonakker voorzien. Zo worden 10-15% van de woningen beschikbaar voor zowel individueel als collectief zelf bouwen (het gezamenlijk bouwen op een aan te kopen bouwkavel wordt ook wel CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, genoemd). Het merendeel van de bezoekers gaf aan zelf op zoek te zijn naar een nieuwe woning, mogelijk in Woonakker. Lees meer over CPO via de projectwebsite.
  • Verkeer: de zorg over de enkele auto-ontsluiting richting de Oosterhoutseweg is besproken, de toename van verkeersdrukte op die weg en de mogelijke toename van het aantal mensen dat parkeert in de straten aan de zuidkant zoals de Mortelweg. Van belang: het college van de gemeente Breda heeft bij haar positieve haalbaarheidsbesluit aangegeven dat verkeersmaatregelen aan de Oosterhoutseweg om het doorgaand verkeer te verminderen eerst moeten worden uitgevoerd, voordat Woonakker ontwikkeld kan worden. Belangrijkste maatregel uit onderzoek bleek een nieuw doseersysteem te zijn dat ervoor moet zorgen dat het doorgaand verkeer afneemt waardoor op de Oosterhoutseweg ruimte ontstaat voor bestaand en nieuw lokaal verkeer. Aan de verkeersmaatregelen wordt op dit moment al hard gewerkt. 
  • Stikstof: de oplossing om Woonakker verder te kunnen ontwikkelen is veel besproken. Omdat het gebruiken van de stikstofruimte van een stoppende agriër in de buurt (extern salderen) niet meer mag volgens de provinciale regelgeving, is gezocht naar een alternatief. En die is gevonden door te kijken naar de uitstoot van het gebied zelf. Dat heet intern salderen. De stikstofuitstoot van de nieuwe natuurzone en woonwijk is vergeleken met het huidige agrarische gebruik. De berekening bleek sluitend als gras wordt geteeld op het huidige weiland. Daarom heeft er dit jaar een gewaswissel plaatsgevonden van mais naar gras. Lees meer over intern salderen op de projectwebsite.
  • Natuur: er kwamen positieve reacties op de ruime natuurzone voor steenuilen. Op dit moment vindt nog nader onderzoek plaats naar een extra nest steenuilen. Resultaten daarvan en de mogelijke impact op het plan voor Woonakker worden deze zomer verwacht. Ook werd aandacht gevraagd voor andere diersoorten zoals vleermuizen en zwaluwen.
  • Geitenhouderij: in de nabijheid van Woonakker is een geitenboerderij gevestigd. Een groot deel van het dorp Teteringen ligt binnen een zone van twee kilometer rondom deze boerderij. De GGD heeft aangegeven dat zij geen voorstander is van het bouwen van woningen binnen 2 km van een geitenhouderij zolang niet bekend is waardoor het extra risico op longontsteking exact ontstaat. Er vindt nog nader landelijk onderzoek plaats naar de oorzaak van de gezondheidseffecten. De GGD geeft verder aan dat als de gemeente de nieuwbouw toch wil realiseren, dat om maatregelen vraagt om de mogelijke gezondheidsrisico's zoveel mogelijk  te voorkomen of compenseren. Bij vaststelling toetsen we het bestemmingsplan aan het tijdelijk beleid dat momenteel wordt opgesteld voor initiatieven binnen 2 km van veehouderijen. Er zijn een aantal aspecten die een rol kunnen spelen bij de motivering dat de ontwikkeling van Woonakker vanuit gezondheidsoogpunt aanvaardbaar is: zo staan de woningen van Woonakker op ruime afstand van de geitenhouderij (vanaf 750 meter). Scoort het plangebied goed op milieuaspecten als geluid, luchtkwaliteit en geur. En ten slotte kent de ontwikkeling veel ruimte voor groen en natuur, dat bijdraagt aan de gezondheid van de bewoners.
  • Klimaat: wens om aandacht te hebben voor vernieuwing en innovatie als het gaat om toekomstbestendig bouwen van de woonwijk: natuurinclusief en circulair bouwen, het vergroten van de biodiversiteit, mogelijkheden voor opslag van energie bekijken. In Woonakker wordt geëxperimenteerd met biobased woningen van hout, er zijn er 50 voorzien. Lees meer over circulair bouwen op de projectwebsite.
  • Levensloopbestendig wonen: vanuit de gedachte van levensloopbestendig wonen is opnieuw aandacht gevraagd voor een passend woninbouwprogramma (voor jong en oud), de opzet van de wijk en de inrichting van de openbare ruimte. Verschillende betrokken zorgorganisaties worden in de volgende fase waarin de plannen concreter worden, opnieuw betrokken.

 

Ontwerpbestemmingsplan Woonakker ligt ter inzage 

Het plan voor Woonakker past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt van 23 juni 2023 tot en met 3 augustus 2023 voor u ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Teteringen, Woonakker' (NL.IMRO.0758.BP2022220011-ON01) ligt digitaal ter inzage via de website www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > zoek op adres of genoemde plannaam/-nummer. Dit is de link naar het plan. 


Wilt u formeel reageren op het plan? Lees in dit nieuwsbericht op de projectwebsite hoe u dat kunt doen.

Overige berichten