Archeologisch onderzoek Woonakker Teteringen

05-04-2022

Overige berichten

Naar aanleiding van de geplande ontwikkeling in het gebied ‘Woonakker Teteringen’ is er in de eerste weken van maart een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Verspreid over het terrein zijn 16 sleuven van 100 x 6 meter aangelegd in de top van de natuurlijke bodem, het gele dekzand. In deze laag kunnen zich sporen bevinden vanaf de prehistorie tot en met het heden.

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat dit gebied al sinds lange tijd in gebruik is als landbouw- en/of weidegrond. De bodem is vrijwel overal bewerkt door ploegen of spitten. Ook troffen we een aantal sloten aan. Veelal met een noord-zuid oriëntatie, parallel aan de Heistraat en Hoeveneind, en daterend vanaf de late middeleeuwen (vanaf 1250) tot in de nieuwe tijd (1500 – heden). Deze sloten hebben gezorgd voor de afwatering van het gebied, maar zullen ook gediend hebben als perceelsafscheiding. In enkele sloten kwam veel vondstmateriaal tevoorschijn, met name scherven van aardewerk, maar ook bijvoorbeeld loden musketkogels.

9f8d3d20-b4b9-11ec-b8e8-f5ea6214862a-aanleg-sleuf-en-twee-sloten.jpg

Aanleg van proefsleuf, dwars door het vlak lopen twee oude sloten 

b80cf280-b4b9-11ec-9f48-9b81a84a1a4b-sfeer.jpg

Archeologisch onderzoek 


In het westelijke deel van het terrein zijn in één van de sleuven de resten van een klein waterputje gevonden. Vermoedelijk is hier een houten ton ingegraven geweest om te dienen als bekisting van het putje, en is deze ton nadien er weer uit gehaald. Dergelijke kleine waterputjes zijn vaker in Breda aangetroffen, en dan meestal in de context van de Tachtigjarige oorlog (1568 – 1648), bijvoorbeeld in legerkampen.

ce908980-b4b9-11ec-bbbf-11b74171e3fd-waterputje.jpg

Doorsnede door waterput

d87f3780-b4b9-11ec-93f6-e7b85f79da34-oventje.jpg

Resten van het oventje


In het noordwesten van het terrein, op de hoek van de Hoeveneind en de Bolderstraat, is een gemetselde structuur aangetroffen. Vermoedelijk de resten van een oventje daterend uit de 17de – 18de eeuw. Op de vloer van het oventje lagen nog veel resten houtskool, verbrand bot en ijzeren spijkers.

Alle verzamelde data – foto’s, tekeningen en vondsten – worden verwerkt tot een archeologisch rapport. Dit rapport zal te zijner tijd beschikbaar zijn op de website erfgoed.breda.nl.

Overige berichten