Informatiemarkt Woonakker begin 2023

11-11-2022

Overige berichten

De informatiemarkt over de nieuwe dorpswijk Woonakker, gepland op donderdag 15 december 2022, wordt verzet naar begin 2023. De reden: het ontwerp bestemmingsplan kan nog niet ter inzage worden gelegd eind dit jaar. We informeren u op de informatiemarkt graag over het ontwerp bestemmingsplan, maar ook over hoe de terinzagelegging in zijn werk gaat. 


Hoe werkt de procedure rond een bestemmingsplanwijziging?
Woonakker, een nieuwe woonwijk, past met de functie wonen niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente startte daarom een bestemmingsplanwijziging op. Dat betekent dat er een plan wordt gemaakt en onderbouwd. Het eerste plan heet een ontwerp bestemmingsplan. Dit plan wordt wettelijk gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen krijgt dan de mogelijkheid om formeel te reageren op het plan. Een formele reactie heet een zienswijze. Via deze link vindt u meer informatie over hoe u bij de gemeente Breda een zienswijze kunt indienen.  

 

Alle zienswijzen worden door het college van burgemeester en wethouders behandeld en beantwoord. Waar nodig wijzigen zij het bestemmingsplan. Vervolgens gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad, die het binnen 12 weken vaststelt.In welke fase zitten we nu?
Voordat een ontwerp bestemmingsplan in een document wordt gegoten dat ter inzage komt te liggen, worden een aantal belangrijke instanties gevraagd om hun advies te geven. Dat vindt altijd plaats voordat een ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Deze fase heet het vooroverleg.


Wie zijn er betrokken bij het vooroverleg van het ontwerpbestemmingsplan voor Woonakker?
Voor het ontwerp bestemmingsplan voor Woonakker zijn bijvoorbeeld het Waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant en de GGD betrokken. In het vooroverleg wordt met deze instanties besproken hoe zij aankijken tegen thema’s als bodem en grondwater, veehouderijen in de buurt, luchtkwaliteit en de hoeveelheid groen in een bestemmingsplan.


Een aantal punten die genoemd zijn door partijen in het vooroverleg van het ontwerp bestemmingsplan voor Woonakker moeten nader worden uitgezocht en onderbouwd. Daar nemen we iets langer de tijd voor dan vooraf gepland. Dit zorgt ervoor dat de terinzagelegging niet in december 2022 start. We verwachten dat dat begin 2023 wel het geval zal zijn. De informatiemarkt schuift mee naar begin 2023.


Betekent dit vertraging voor de bouw van Woonakker?
In het belang van het plan voor de nieuwe wijk Woonakker is dit een stap die we moeten zetten. Maar, dit betekent niet dat Woonakker veel vertraging oploopt. Het betekent dus enkel dat we wat langer onderzoek doen. We verwachten het ontwerp bestemmingsplan voor Woonakker begin 2023 ter inzage te kunnen leggen.


Hoe zit het met stikstof?
Op 2 november 2022 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over stikstof. In het kort gezegd moet vanaf nu ook de stikstof die vrijkomt tijdens de bouw worden berekend. Sinds 2021 is er een bouwvrijstelling, en hoefde alleen de stikstofuitstoot te worden berekend van de gebruiksfase (de situatie waarin de gebouwen in gebruik zijn genomen). Voor Woonakker hebben we stikstofberekeningen uitgevoerd, maar niet voor de bouwfase. Dat betekent dat we die nog moeten doen, in de komende weken. Als blijkt dat er door de bouw van Woonakker te veel stikstof neerslaat in omliggende beschermde natuurgebieden, kijken we naar meerdere mogelijkheden. Bijvoorbeeld de bouwmethode, de inzet van materieel en de fasering van de bouw. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om stikstofruimte over te nemen, bijvoorbeeld van een bedrijf in de omgeving dat stopt.


Via deze projectwebsite blijft u steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Overige berichten