Terugblik informatiebijeenkomst verkeer Teteringen

14-06-2022

Overige berichten

Ongeveer 25 Teteringenaren kwamen op 31 mei 2022 naar een bijeenkomst over de verkeersmaatregelen Oosterhoutseweg in Teteringen, georganiseerd door de gemeente Breda. Tijdens de bijeenkomst gingen ambtenaren en wethouders Daan Quaars (gemeente Breda) en Clemens Piena (gemeente Oosterhout) in op de visie en het beleid omtrent de Oosterhoutseweg.


De Oosterhoutseweg -vanuit Oosterhout gezien de Bredaseweg- is in beide gemeenten een belangrijke weg voor de ontsluiting van het lokale verkeer. Op dit moment vinden beide gemeenten het aandeel doorgaand verkeer te groot wat zorgt voor drukte in de spitsen en bezorgde bewoners over de leefbaarheid in Teteringen (en Oosterhout).


Het verminderen van het doorgaand verkeer is dan ook een gemeenschappelijk aandachtspunt in het beleid van de gemeenten. Daarnaast is de uitvoering van de verkeersmaatregelen om het doorgaand verkeer te verminderen, naar aanleiding van de raadsbehandeling ‘verkeersproblematiek Teteringen’, ook een opdracht van de gemeenteraad Breda aan het College van B&W.


De gemeente Breda heeft tijdens de avond verteld over de verkeersmaatregelen die op korte termijn worden doorgevoerd. Het gaat daarbij om het optimaliseren van het huidige doseersysteem. Een doseersysteem houdt het verkeer dat richting Teteringen wil, en moet wachten voor een rood licht, langer tegen als de verkeersdruk in Teteringen te hoog wordt (lees hier meer). Het optimaliseren van het systeem is de eerste stap, en tijdens de presentatie is verteld hoe het nieuwe doseersysteem werkt en er in de praktijk uitziet. Ook is aangegeven waar de automobilist door middel van bebording in Oosterhout en Breda straks wordt geattendeerd op een snellere reistijd via de A27 en wordt gestimuleerd om via de A27 te rijden.


De gemeente Oosterhout heeft uitleg gegeven over haar verkeersbeleid omtrent de Bredaseweg / Oosterhoutseweg en de wens om het doorgaand autoverkeer te verminderen. Tevens stond Oosterhout onder andere stil bij nieuwe ontwikkelingen als Lievenshove (inclusief mogelijke nieuwe aansluiting Lage Molenpolderweg – Bredaseweg) en Wilhelminahaven.


De deelnemers aan de bijeenkomst gaven in reacties aan te waarderen dat zowel Breda als Oosterhout de problematiek zien en willen aanpakken. Tegelijkertijd waren aanwezigen wat sceptisch over of de voorgestelde verkeersmaatregelen in praktijk wel het gewenste effect hebben. Een aantal bewoners gaf aan dat de nadruk meer zou moeten liggen op het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan belangrijke oost-west verbindingen voor fietsers en voetgangers.


Afgesproken is na de zomervakantie hier verder over te spreken. Parallel aan de maatregelen om het doorgaand verkeer te verminderen gaat de gemeente Breda (met de gemeente Oosterhout) in overleg met de deelnemers onderzoeken:

  • of gezamenlijk criteria opgesteld kunnen worden om te bepalen wanneer de genomen maatregelen succesvol zijn.
  • welke inrichtingsmaatregelen passend zijn om, naast de komst van het nieuwe doseersysteem, de leefbaarheid te verbeteren. Denk hierbij aan het verbeteren van ongeregelde oversteken, geleiding van verkeer en of kleine inrichtingsaanpassingen op de weg zodat de weggebruiker ervaart dat de Oosterhoutseweg geen weg voor doorgaand verkeer is.


De presentatie van de gemeente Breda bekijk je hier.


Handige linkjes

Overige berichten