Informatiebijeenkomst verkeer georganiseerd door gemeente Breda

14-07-2021

Overige berichten
Op 12 juli is, tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Breda, met ongeveer 25 Teteringenaren het verkeersonderzoek Oosterhoutseweg besproken. Vanwege de RIVM-maatregelen was de avond helaas enkel te bezoeken op uitnodiging. Aanwezigen konden vragen stellen aan de verkeerskundige van de gemeente en aan de verantwoordelijk wethouder over het verkeersonderzoek over de Oosterhoutseweg dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door verkeersadviesbureau Sweco.

Vanuit de gemeente Breda is geprobeerd om mensen vanuit zoveel mogelijk delen van het dorp, waar mogelijk verkeersmaatregelen zijn voorzien, te betrekken. Door de aanwezigen werd geconcludeerd dat niet iedereen die aanwezig had willen zijn, ook daadwerkelijk aanwezig kon zijn. De beperkte setting had wel als voordeel dat er een echt gesprek kon worden gevoerd. 

De avond begon met een korte voorstelronde en introductie door wethouder Quaars (mobiliteit). De aanleiding van het onderzoek is tweeledig, namelijk onderzoeken hoe de huidige situatie (pré-corona) functioneert en wat een verdere ontwikkeling van woningen zou betekenen voor de afwikkeling van verkeer op de Oosterhoutseweg. Wethouder Quaars benadrukt dat dit een eerste bijeenkomst is waarin deze verkenning wordt besproken. Na deze verkenning worden voorgestelde maatregelen nader onderzocht en ontworpen. Daarnaast moet er volgens hem aandacht zijn voor leefbaarheidsaspecten. De wethouder zegt hierbij toe dat er meer bijeenkomsten zullen volgen en dat hij hierbij betrokken blijft.  

Toelichting verkenning
Martijn Laenen, verkeerskundige gemeente Breda, gaf vervolgens een toelichting op de verkenning die is uitgevoerd door verkeersadviesbureau Sweco. Martijn geeft inzicht in de technische aspecten van het rapport (waar komen cijfers vandaan, hoe werkt een verkeersmodel en hoe werkt de afwikkeling van verkeer op de Teteringse kruispunten), de aanbevelingen en voorgestelde maatregelen en het vervolgonderzoek dat nodig is. Hij legt uit dat de fysieke aanpassingen als doelstelling hebben dat de Teteringse wijken goed worden ontsloten. Dit is nodig wanneer er in de toekomst meer woningen worden gebouwd (o.a. Woonakker en Meulenspie). Daarbij valt op dat er ongeveer 50-70% doorgaand verkeer over de Oosterhoutseweg rijdt. Natuurlijk is doorgaand verkeer niet ongewenst voor sommige bestemmingen, maar het blijkt dat ook veel automobilisten, die via de A27 sneller zouden zijn, deze route door Teteringen verkiezen. Een maatregel die daarom wordt voorgesteld is het verbeteren van het reeds bestaande doseersysteem (systeem waarbij verkeer wordt gedoseerd bij de verkeerslichten ten zuiden en noorden van Teteringen) zodat naar verwachting 10-20% van het doorgaande verkeer kan worden geweerd. Dit ten gunste van de rol die de weg nadrukkelijk heeft, namelijk een wijkontsluitingsweg voor het lokaal verkeer. 

Gestelde vragen en gemaakte opmerkingen
Gedurende de presentatie en na afloop van de presentatie zijn vele opmerkingen gemaakt, zorgen gedeeld en vragen gesteld. In een aantal gevallen werd ook stelling genomen tegen de maatregelen, bijvoorbeeld tegen de gedeeltelijke afsluiting van de Aanstede en tegen de keuze om Woonakker slechts van één auto-ontsluiting te voorzien. Ook is een aantal keer twijfel uitgesproken over de juistheid van cijfers, bijvoorbeeld waar uit tellingen blijkt dat het op de Oosterhoutseweg de afgelopen 20 jaar niet drukker is geworden. Dit is ook voor de gemeentelijke verkeersspecialisten een opvallende constatering, omdat het niet past bij het gevoel en de ervaringen van de inwoners van Teteringen. Een verklaring kunnen de specialisten niet direct geven, gezien de woningbouwuitbreidingen in Teteringen, Breda en Oosterhout de afgelopen twintig jaar. Verondersteld wordt dat het toegenomen lokale verkeer een deel van het doorgaande verkeer heeft verdrongen dat vanwege grotere drukte toch andere routes of vervoersmiddelen is gaan gebruiken. 
 
Dit soort vragen, en de andere vragen die door de aanwezigen ter plekke zijn gesteld of op schrift aan de gemeente zijn toevertrouwd, vragen om vervolgonderzoek en verfijning van de resultaten. Ook willen de onderzoekers van Sweco daarvoor graag ter plekke waarnemingen doen die door de coronaluwte het afgelopen jaar gedurende het onderzoek niet mogelijk waren. 

Haalbaarheidsfase Woonakker
Vanuit de aanwezigen is gevraagd om de toezegging dat zolang verkeer nog in onderzoek is, er geen besluit wordt genomen over de woningbouwprojecten (bijvoorbeeld Woonakker). Door de gemeente werd bij monde wethouder Quaars aangegeven dat deze toezegging op dit moment niet aan de orde kan zijn. Vanuit Roel Klei, projectleider Woonakker gemeente Breda, werd aangegeven dat het traject voor Woonakker pas in de haalbaarheidsfase zit, eind dit jaar wordt een haalbaarheidsbesluit verwacht. Op dit moment laat het onderzoek zien dat de verkeersafwikkeling, ook als Woonakker gerealiseerd wordt, oplosbaar lijkt met de voorgestelde maatregelen. Het verdere onderzoek naar deze maatregelen en de planvoorbereiding van Woonakker kunnen parallel lopen. Immers, na een besluit over de haalbaarheid vindt de verdere planvorming plaats, denk onder andere aan het opstellen van een bestemmingsplan. Tevens vindt er in het vervolg van de planvorming Woonakker nog onderzoek plaats naar de effecten van de ontwikkeling op de leefbaarheid. Zo wordt ook een milieubeoordeling uitgevoerd (m.e.r. beoordeling) wat betreft geluid, stikstof en luchtkwaliteit. 
 
Vervolgtraject verkeer
Er wordt afgesproken dat er in de tweede helft van dit jaar vervolgonderzoek plaatsvindt en individuele reacties met opmerkingen/aanvullingen op het rapport worden beantwoord. Daarnaast wordt er toegezegd dat de gemeente Breda de inwoners van Teteringen graag meeneemt in de vervolgstappen en meer van dit soort bijeenkomsten over verkeer zal beleggen (onder voorbehoud van de geldende RIVM-maatregelen).
Overige berichten