Eindrapportage verkenning verkeersafwikkeling Oosterhoutseweg Teteringen

26-05-2021

Overige berichten

De komst van meerdere nieuwe woningen en woonwijken in en rondom Teteringen de afgelopen jaren zorgen voor meer verkeersbewegingen in het dorp. In opdracht van de gemeente Breda heeft Sweco daarom een verkenning uitgevoerd naar wat de toegenomen verkeersbewegingen betekenen voor de verkeersafwikkeling op de Oosterhoutseweg in Teteringen. Hier kunt u de volledige eindrapportage van Sweco downloaden en inzien. 


De 10 meest gestelde vragen naar aanleiding van het onderzoek van Sweco hebben wij hieronder beantwoord: 


1. Waarom is het onderzoek ‘Verkeersafwikkeling Oosterhoutseweg in Teteringen’ uitgevoerd?

In het huidige bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ is aangegeven dat de verkeersafwikkeling in Teteringen en Prinsenbeek tegen het licht gehouden wordt, omdat er in beide dorpen diverse grote woningbouwprojecten gepland zijn. Voor Teteringen geldt dat met name de verkeersafwikkeling op de Oosterhoutseweg hierbij centraal staat. De gemeente Breda heeft daarom aan verkeerskundig bureau Sweco opdracht gegeven om hierin te adviseren. Zij hebben het afgelopen half jaar op basis van huidige en toekomstige bouwprojecten een verkeersonderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een eerste set aan mogelijke maatregelen die de komende jaren verder moet worden onderzocht en ontworpen. 


2. Wat is het advies uit het onderzoek van Sweco?

Uit het onderzoek blijkt dat de drie kruispunten aan de Oosterhoutseweg in het dorp Teteringen moeten worden aangepast en dat het doorgaand verkeer moet worden verminderd. De drie kruispunten zijn de Heiackerdreef, de Aanstede en de Burgemeester Verdaasdonkstraat. De aanpassing zorgt ervoor dat de capaciteit wordt vergroot zodat het toekomstig verkeer (de komst van nieuwe bewoners meegerekend) ook goed en veilig afgewikkeld kan worden. Om doorgaand verkeer te verminderen, wordt het huidige ‘doseersysteem’ (systeem van stoplichten in het dorp, zie volgende vraag) aangepast waardoor de reistijd via de A27 aantrekkelijker wordt.


3. Hoe werkt een ‘doseersysteem’?

Aan de Oosterhoutseweg door Teteringen is een doseersysteem geïntegreerd in de verkeerslichten bij de Heiackerdreef en Nieuwe Kadijk. Het werkt als volgt: het verkeer dat richting Teteringen wil, en moet wachten voor een rood licht, wordt daar langer tegengehouden als de verkeersdruk in Teteringen te hoog wordt. De verkeersdruk in Teteringen wordt gemeten op een drietal wegvakken op de Oosterhoutseweg. Echter werkt het doseersysteem nu niet optimaal door de verouderde meet-software en doordat een meetvak ontbreekt. Sweco adviseert om dit doseersysteem te verbeteren. Daarnaast adviseert Sweco ook om in Oosterhout extra informatiedisplays te plaatsen zodat het voor automobilisten inzichtelijk wordt dat de route via de A27 sneller is. 


4. Wat gebeurt er als de maatregelen uit het onderzoek niet worden uitgevoerd?

Als de maatregelen niet uitgevoerd worden, zullen de drie kruispunten zoals bovengenoemd zwaar overbelast worden met lange wachtrijen en wachttijden voor alle verkeersdeelnemers tot gevolg. Dit zal tijdens de spitsen plaatsvinden maar ook daarbuiten. Met name de kruispunten met de Aanstede en de Burgemeester Verdaasdonkstraat kunnen het verkeer dan niet meer goed afwikkelen. Naast de auto’s moeten ook de fietsers, voetgangers en bussen lang wachten. Dit zal leiden tot verkeersonveilige situaties.


5. Is er rekening gehouden met toekomstige woningbouwprojecten in Oosterhout?

Ja, er is rekening gehouden met de woningbouwprojecten in Oosterhout. Echter wordt in het rapport aangegeven dat er nauwelijks groei te verwachten valt op de Oosterhoutseweg als gevolg van woningbouwprojecten in Breda en Oosterhout. Dat voelt wellicht wat tegenstrijdig. Dit is gebaseerd op het gegeven dat uit verkeerstellingen blijkt dat het verkeer op de Oosterhoutseweg de afgelopen 20 jaar niet is toegenomen, ondanks extra woningen en bedrijventerreinen die in die periode zijn gebouwd in Breda en Oosterhout.  


6. Kan het kruispunt Heiackerdreef / Oosterhoutseweg het verkeer straks goed afwikkelen als de geplande woningen in Woonakker gerealiseerd zijn?

Ja, in het onderzoek zijn alle kruispunten met verkeerslichten op de Oosterhoutseweg doorgerekend. Ook voor het kruispunt met de Heijackerdreef zijn berekeningen gemaakt voor de huidige en toekomstige situatie. Er is in deze berekeningen vanuit gegaan dat de nieuwe wijk volledig ontsloten wordt via dit kruispunt. Op basis van de berekeningen is geadviseerd om een extra opstelstrook toe te voegen op de Heiackerdreef. Hoe het kruispunt er dan precies uit komt te zien, zal in de realisatiefase worden bepaald.


7. Waarom moet de Aanstede gedeeltelijk afgesloten worden?

Het kruispunt met de Aanstede is een relatief klein kruispunt met een beperkt aantal opstelstroken. Uit de berekeningen blijkt dat dit kruispunt door de woningbouwprojecten zwaar overbelast wordt door een sterke toename op de Oosterhoutseweg. Deze toename is het gevolg van de extra woningbouw die gepland is. Dus de combinatie van een beperkt kruispunt met een grote toename van verkeer zorgt voor problemen in de verkeersafwikkeling. Door een aantal richtingen niet langer mogelijk het maken, bijvoorbeeld vanuit het zuiden de Aanstede in, wordt de capaciteit van het kruispunt vergroot. Vanuit het noorden blijft de Aanstede bereikbaar. 


8. Wat zijn de gevolgen in de wijk als de Aanstede gedeeltelijk wordt afgesloten?

De Voorste Brand is nu nog een doodlopende weg maar zal in de toekomst worden aangesloten op de Burgemeester Verdaasdonkstraat. Het verkeer dat voorheen gebruikmaakte van het kruispunt bij de Aanstede zal dan voornamelijk gebruik gaan maken van de Voorste Brand en de Burgemeester Verdaasdonkstraat. Deze aanname is gebaseerd op de verkeersbewegingen die momenteel van en naar de Aanstede plaatsvinden, het overgrote deel is afkomstig vanuit Breda. Daarnaast zal in zeer beperkte mate verkeer toenemen op de Aanstede, Espakker en Langelaar.


9. Kan het doorgaand verkeer door Teteringen verminderd worden?

Ja, uit het onderzoek blijkt dat er veel doorgaand verkeer over de Oosterhoutseweg rijdt terwijl de reistijd over de A27 vaak korter is. Het is dus aannemelijk dat we dit gedrag kunnen stimuleren door de reistijd te verlengen door een beter werkend ‘doseersysteem’ in Teteringen (voor een gedeelte van het doorgaand verkeer).


10. Wanneer worden de verkeersmaatregelen uit het rapport uitgevoerd?

De komende periode wordt eerst nagegaan wat de bewoners van Teteringen van de verkeersmaatregelen uit het onderzoek vinden. Daarna wordt per kruispunt bekeken wat er aangepast moet worden om de maatregelen door te voeren en wat dat betekent. Tevens wordt er bekeken hoe het doseersysteem verder kan worden geoptimaliseerd. Voor de ontsluiting voor Woonakker geldt dat het ontsluitingskruispunt en het doseersysteem pas gereed hoeven te zijn als de woningen worden opgeleverd. De komende jaren zullen de verkeersmaatregelen waarschijnlijk gefaseerd worden uitgevoerd. Wel is al bekend dat alle verkeerslichten op de Oosterhoutseweg in 2023/2024 moeten worden gerenoveerd. Het is wenselijk om tijdens deze renovatie alle voorgestelde verkeersmaatregelen mee te nemen.

Overige berichten