Over de oprichting van een klankbordgroep

12-04-2021

Overige berichten
Communicatie en participatie zijn nadrukkelijke onderdelen in de haalbaarheid van de ontwikkeling van Woonakker. Want, we beseffen ons dat 600 nieuwe woningen naast kansen, ook impact hebben op Teteringen als dorp. We willen betrokkenen dan ook gedurende het proces continu informeren. En ook zijn we benieuwd naar uw mening en ideeën. Daarom organiseren we verschillende participatiemomenten de komende maanden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de oprichting van een klankbordgroep voor Woonakker. Hieronder leest u er meer over.

Als u zich wilt aanmelden voor de klankbordgroep vragen wij u om vanaf 22 april 2021 de digitale peiling via PlanBreda.nl in te vullen. Aan het einde stellen we u een aantal vragen en u kunt zich via die weg aanmelden voor de klankbordgroep.

Als ik mij aanmeld, waarover kan ik dan meedenken?
De klankbordgroep denkt met de initiatiefnemers van Woonakker mee over twee onderwerpen:
1. De inhoud: het plan voor Woonakker, op basis van stand van zaken in haalbaarheidsonderzoeken 
2. Het communicatie- en participatieproces: wat is nodig en wat gebeurt er wanneer?

Wat is de rol van de klankbordgroep?
De rol van de klankbordgroep is het adviseren van de initiatiefnemers van Woonakker over de hiervoor genoemde onderwerpen. De klankbordgroepleden kunnen problemen aangeven en oplossingen aandragen. De initiatiefnemers gebruiken de opbrengsten bij de uitwerking van het plan. Als de initiatiefnemers de opbrengsten niet gebruiken, wordt besproken waarom dit niet gebeurt.

Wie worden er vertegenwoordigd in de klankbordgroep?
De groepen die we in ieder geval vertegenwoordigd willen laten zijn in de klankbordgroep zijn: direct omwonenden, omliggende bedrijven, mogelijk toekomstig bewoners, de Dorpsraad Teteringen, GWI (Geschikt Wonen voor Iedereen), Natuurplein De Baronie en Huurdersvereniging vanuit woningbouwcorporatie Alwel. De selectie wordt gemaakt op basis van drie criteria: motivatie, leeftijd (we zoeken diverse leeftijden) en kennisniveau (we zoeken ook mensen die inhoudelijk op de hoogte zijn van relevante onderwerpen). Indien er binnen groepen meerdere aanmeldingen zijn, wordt er geloot. Er zijn 8-12 plaatsen beschikbaar. 

Afhankelijk van de besproken inhoud per bijeenkomst sluiten inhoudelijk experts aan, een vertegenwoordiging van de initiatiefnemers is altijd aanwezig. 

Wat wordt er van mij als klankbordgroeplid verwacht?
In de haalbaarheidsfase van Woonakker, tot 1 oktober 2021, worden vier bijeenkomsten georganiseerd voor de klankbordgroep: 
- medio mei (we denken aan maandagavond 17 mei 2021)
- begin juni 2021
- begin juli 2021
- begin september 2021
Uiteraard houden we bij de organisatie de dan geldende RIVM-maatregelen in acht. De eerste bijeenkomsten zullen daardoor digitaal plaatsvinden. We vragen u aanwezig te zijn tijdens de vier bijeenkomsten en waar nodig u voor te bereiden door bijvoorbeeld stukken door te nemen. 

Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk om voldoende tijd en ruimte te hebben voor uw inbreng als klankbordlid. We informeren u uiteraard over de inhoud, maar zorgen zeker dat er voldoende tijd is voor een goed gesprek tussen de klankbordgroepleden. 

Tijdens de eerste bijeenkomst kiest de klankbordgroep zijn eigen voorzitter, en stelt een eigen afsprakenkader (over onder andere betrokkenheid, transparantie en vertrouwen) vast. Inhoudelijke en administratieve begeleiding wordt verzorgd door het betrokken communicatiebureau en de gemeente Breda, in afstemming met de twee betrokken ontwikkelaars van Woonakker (BPD en Van Wanrooij). 

Wat gebeurt er na afloop van de haalbaarheidsfase met de klankbordgroep?
In deze fase tot 1 oktober 2021 gaan we werken met een vaste groep uit de omgeving als klankbordgroep. Maar, de klankbordgroep is wat ons als initiatiefnemers betreft niet klaar als we deze haalbaarheidsfase afronden. Ons idee is dat de klankbordgroep betrokken blijft, ook na oktober 2021. Al dan niet in aangepaste samenstelling, wat afhangt van de actualiteit, de ervaring van de leden en een evaluatie. 

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met ons via info@woonakker-teteringen.nl
Overige berichten